Projektowanie wizerunku, podnoszenie jakości marki

Polityka prywatności

 • Codesta Design Studio
  Informacje ogólne.
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016), dalej zwanym RODO, informujemy, że:
 1. Administratorem Danych Osobowych jest firma: Codesta Design Studioul. Boranta 15a lokal 261-608 Poznań, PL Wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP:PL6671007268, numerem REGON:302273282.
 2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych odbywa się poprzez adres siedziby wymieniony w punkcie 1, jak również:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: lp.atsedoc@rotartsinimda,
  2. telefonicznie pod numerem telefonu: 339 665 666 8400, przy czym opłata za połączenie jest zgodna z aktualnym cennikiem operatora.
 3. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie pana Marcina Kowalczyka, z którym można skontaktować się w następujący sposób:
  1. korespondencyjnie, pod adresem: Codesta Design Studio, ul. Boranta 15a lokal 2, 61-608 Poznań
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: lp.atsedoc@rotkepsni
  3. telefonicznie pod numerem telefonu: 665 605 606 8400, przy czym opłata za połączenie jest zgodna z aktualnym cennikiem operatora.
 4. Państwa dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na email przesłany przez formularz kontaktowy, to jest w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit. a i b RODO).
 5. Odbiorcami danych osobowych podanych przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego mogą być podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (tzw. procesorzy) np. dział obsługi klienta, dział obsługi IT, dział reklamacji.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani żadnych organizacji międzynarodowych.
 7. Dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przechowywane przez okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania (jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia korespondencji), ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie. W zależności od tego, jakie będą rezultaty prowadzonej korespondencji, dane albo będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy o czym osoba, której dane dotyczą zostanie odrębnie poinformowana, albo zostaną usunięte, jeżeli nie dojdzie do nawiązania współpracy.
 8. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Aby skorzystać z praw wskazanych powyżej, proszę się kontaktować z Inspektorem ochrony danych na dane kontaktowe podane w pkt 3 powyżej.
 10. Jeśli osoba, której dane osobowe dotyczą, uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 12. Przedsiębiorstwo Inox Project może korzystać z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowny: profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies.
  Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb).
 13. Pliki cookies przetwarzane są zgodnie z dokumentem „Polityka plików cookies”.
  Prawo do sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
  Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 4 RODO, ponadto informujemy, iż:
 1. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu
  – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją,
  – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w przypadku, gdyby przetwarzanie danych osobowych następowało na następujących podstawach:
  1. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych osobowych,
  2. przetwarzane danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią.
 2. Sprzeciw, o którym mowa w pkt 1 należy zgłosić Inspektorowi ochrony danych lub Administratorowi danych.
 3. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, zgłaszając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.
  Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego.
  Zgodnie z art. 21 ust. 2 i ust. 4 RODO, podandto informujemy, iż:
 1. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w przypadku gdyby przetwarzanie następowałodo celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
 2. Prawo do sprzeciwu przysługuje w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim.
 3. Sprzeciw, o którym mowa w pkt 1 należy zgłosić Inspektorowi ochrony danych.

numer telefonu: 339 665 666 84+
adres e-mail: lp.atsedoc@oiduts
61-608 Poznań, ul. Boranta 15A lokal 2
numer NIP: PL6671007268
CODESTA