Zainteresowały Państwa nasze usługi ?

Prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta, który przedstawi szczegóły naszej oferty. Zapraszamy także do odwiedzin, po prostu proszę przyjechać, zadzwonić lub przesłać wiadomość.

Wspólnie porozmawiamy o Państwa projekcie.

CODESTA DESIGN

Boranta 15A lokal 2

61-608 Poznań

numer NIP: PL6671007268

numer telefonu 339 665 666 84+

PGP e-mail: lp.atsedoc@oiduts

Klucz PGP: Codesta Public PGP Key

Godziny pracy:09:00 ÷ 15:30

Teraz jest zamknięte.

Formularz kontaktowy

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z dokumentem: „Polityka prywatności”.

Poniższe zgody są dobrowolne i w każej chwili można je wycofać.


Zgadzam się, aby CODESTA Design Studio przetwarzała moje dane osobowe w celach marketingowych.
Zgadzam się, aby CODESTA Design Studio przesyłała informacje handlowe na adres e-mail, lub numer telefonu podany w formularzu kontaktowym.
Zgadzam się, aby podmioty wskazane na stronie internetowej http://codesta.pl, które współpracują z CODESTA Design Studio przetwarzały moje dane osobowe w celach marketingowych.CODESTA

Klucz publiczny PGP

								
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
mQENBFuEM+0BCADM94XBDOgxpcbAW4f2rBHyHTpxrM+hoEjo/0Yl1nRrasICx5Nx
orzdfXPiPD5lwbXKLpWONNk2V2HdWtUtV/a+43xWXsqlo72pu/L5eA/Oo5ZATcrv
8gzwOxvm1Y/5mKdbvuaRGNpl+SppAlJlkMTbCzViD+GyfFm7sBjjo8+Upo1YPDfI
UCjlEOxCHrcfJYWXbj9ZZLxtUyfUg5Zmi4Qv5gpsGKIl3wEXnu2P6HrzMC8/ieMi
nZTmTvveWaXZOkNldbEz5mdaIoYQZRZl1xnd6wiZSNV2hLPLq58iIMXHgdVHoL6o
1dKAGFmxXyf+Af37TB12vm8S7imKSgh35/QrABEBAAG0KUNvZGVzdGEgU3R1ZGlv
IERlc2lnbiA8c3R1ZGlvQGNvZGVzdGEucGw+iQFUBBMBCAA+FiEE8VF5jVxLM7my
GOWSu1fMLSvEHDoFAluEM/ACGwMFCQHhM4AFCwkIBwIGFQoJCAsCBBYCAwECHgEC
F4AACgkQu1fMLSvEHDoeHQgAujK/3hcUsyxiz+ZO8hLJ3NiUV6Zme+2XGFuYWVIG
4aL8hv/futfLb+tZxhfdIMq1aa6Ru0aGaUqQVV5c5/Gojwfni1fHQIs4TuKTp2xL
ZAjEFsbVRX4YQbV0ikExRYRJKnpbmeIwKiXPunw/WCg8vOZHnQt+8rJPXH7nrYvG
rB8eJGU04H+WtYHckLUlHllZaqMn/al8CWPC1rA7eqjSaQBx31ooZd3XR3R1REul
7t2gWR2sN/5P0e3YoyeG/MTivLcRHWaklu8jSENLwU4Ux8OcalQnd7GxZsDs0gxk
vClTQUEqiu29UP7hke8QFw1mMu6XBkqDa9vTlgWCmfzYkbkBDQRbhDPvAQgA5C7H
zL7TCmiseu2ReBrOBcvtLIi0MwrOn0oLkFyS+7JdTjhBJ2xlUiG8QmGzLWbgccti
TyY14Zl3qiWombxzATd5uSM5n4AZZ0MluUi/H9uZZZlE14NLPWaOC/nyAomFa3OY
eNCKeXtqRf78fHkq5trL2k4VvozTOYq5u3zUmeK9OkNJ+/Z946IuX5t4hPNAXiM0
fguOrdKsZhO6gIr6+kyLcwX/Xo6j9k9Me+lmkUW/c2KRuMQRzPHjVJU/NyarkWhR
vlxY/dkewwF12nQIhiB2rcZ4yVLuViwLkflJ3ein+rjGDMXc3QpENYmrSBgpMek8
n/me+vphc3ACK/tArwARAQABiQE8BBgBCAAmFiEE8VF5jVxLM7myGOWSu1fMLSvE
HDoFAluEM+8CGwwFCQHhM4AACgkQu1fMLSvEHDqylgf+NmvHVwsdtSW2P5FNkt+J
D6AQHHvQveq7LH4S8Dwty4X8OcS1AVvlSkYBaTgpxwXxd31mdjru0mhkCcx6cjE3
KMVWog8e+VnsSpGu9hCKcosMP0UL7CI9EJ96TZ7iu9etzbKYaMTulhJrK6tLwFut
CR2hyf2nl6KdT6QbDtCOwzQF0b5hXE8tGSFzQSJ4/93cm6Vt69/TYzLCV3GcOVvI
z1YnEPHhzkrppEtbQNBI6QCjFT0pUf9hrk4BorzxfSW+cApGwylx63GG3+CyzAYL
CTun2KN2Mt1ZU6WNk+GRiXQfDRmSUrj/y7hZs8cUydA/JJAyw+cBax6bJW9AMrZZ
8g==
=p8al
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
								
							

Polityka prywatności.

  Informacje ogólne.
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016), dalej zwanym RODO, informujemy, że:
 1. Administratorem Danych Osobowych jest firma: Codesta Design Studioul. Boranta 15a lokal 261-608 Poznań, PL Wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP:PL6671007268, numerem REGON:302273282.
 2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych odbywa się poprzez adres siedziby wymieniony w punkcie 1, jak również:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: lp.atsedoc@rotartsinimda,
  2. telefonicznie pod numerem telefonu: 339 665 666 8400, przy czym opłata za połączenie jest zgodna z aktualnym cennikiem operatora.
 3. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie pana Marcina Kowalczyka, z którym można skontaktować się w następujący sposób:
  1. korespondencyjnie, pod adresem: Codesta Design Studio, ul. Boranta 15a lokal 2, 61-608 Poznań
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: lp.atsedoc@rotkepsni
  3. telefonicznie pod numerem telefonu: 665 605 606 8400, przy czym opłata za połączenie jest zgodna z aktualnym cennikiem operatora.
 4. Państwa dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na email przesłany przez formularz kontaktowy, to jest w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit. a i b RODO).
 5. Odbiorcami danych osobowych podanych przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego mogą być podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (tzw. procesorzy) np. dział obsługi klienta, dział obsługi IT, dział reklamacji.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani żadnych organizacji międzynarodowych.
 7. Dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przechowywane przez okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania (jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia korespondencji), ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie. W zależności od tego, jakie będą rezultaty prowadzonej korespondencji, dane albo będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy o czym osoba, której dane dotyczą zostanie odrębnie poinformowana, albo zostaną usunięte, jeżeli nie dojdzie do nawiązania współpracy.
 8. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Aby skorzystać z praw wskazanych powyżej, proszę się kontaktować z Inspektorem ochrony danych na dane kontaktowe podane w pkt 3 powyżej.
 10. Jeśli osoba, której dane osobowe dotyczą, uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 12. Przedsiębiorstwo Inox Project może korzystać z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowny: profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies.
  Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb).
 13. Pliki cookies przetwarzane są zgodnie z dokumentem „Polityka plików cookies”.
  Prawo do sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
  Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 4 RODO, ponadto informujemy, iż:
 1. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu
  – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją,
  – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w przypadku, gdyby przetwarzanie danych osobowych następowało na następujących podstawach:
  1. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych osobowych,
  2. przetwarzane danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią.
 2. Sprzeciw, o którym mowa w pkt 1 należy zgłosić Inspektorowi ochrony danych lub Administratorowi danych.
 3. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, zgłaszając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.
  Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego.
  Zgodnie z art. 21 ust. 2 i ust. 4 RODO, podandto informujemy, iż:
 1. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w przypadku gdyby przetwarzanie następowałodo celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
 2. Prawo do sprzeciwu przysługuje w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim.
 3. Sprzeciw, o którym mowa w pkt 1 należy zgłosić Inspektorowi ochrony danych.

numer telefonu: 339 665 666 84+
adres e-mail: lp.atsedoc@oiduts
61-608 Poznań, ul. Boranta 15A lokal 2
numer NIP: PL6671007268