Wykonywanej pracy poświęcamy maksimum zaangażowania i umiejętności. Zdajemy sobie sprawę, jak ważny jest wizerunek Państwa marki, firmy bądź produktu, dlatego do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i w sposób profesjonalny.

Projektowanie internetowych stron

Kim jesteśmy ?

Kimjesteśmy ?

Codesta Design to kreatywna i innowacyjna agencja zajmująca się projektowaniem funkcjonalnych, a zarazem atrakcyjnych stron internetowych.
Jesteśmy dumni, że przez lata naszej działalności tak wielu Klientów obdarzyło nas swoim zaufaniem.

Czytaj więcej

Nasza oferta

Naszaoferta

Spe­cja­lizu­je­my się w pro­je­kto­wa­niu i re­a­li­za­cji fu­nkcjo­na­lnych wi­tryn internetowych, któ­re z po­wo­dze­ni­em tro­szczą się o po­zy­ty­wny wi­ze­ru­nek ich wła­ści­cie­li. Nie­usta­nnie wdra­ża­my no­we, sta­bi­lne te­chno­lo­gie, dla­te­go też na­sze re­a­li­za­cje po­wsta­ją wy­łą­cznie w opa­rciu o bie­żą­ce i obo­wią­zu­ją­ce ro­zwią­za­nia. Ka­żde prze­dsię­wzię­cie zo­sta­je po­prze­dzo­ne gru­nto­wną ana­li­zą po­trzeb na­szy­ch Kli­en­tów, jak ró­wni­eż ich kon­ku­re­ncji.
W efe­kcie ko­ńco­wym otrzy­mu­je­my pro­dukt za­pe­wnia­ją­cy ma­ksy­ma­lną sku­te­czno­ść i efe­kty­wno­ść, tra­fia­ją­cy do wła­ści­wy­ch odbio­rców, któ­ry po­zy­ty­wnie pro­mu­je i wy­ró­żnia. Na­sza ofe­rta je­st ba­rdzo ró­żno­ro­dna i pra­kty­cznie nie po­sia­da ża­dnych ogra­ni­czeń.
Spra­wdźcie Pa­ństwo, co ma­my do za­pro­po­no­wa­nia.

Strony www

Uni­ka­lne i atra­kcy­jne pro­je­kty, po­wsta­ją w opa­rciu o na­jn­owsze obo­wi­ą­zu­ją­ce tre­ndy, przy­cią­ga­jąc gru­py do­ce­lo­we.

Sklepy

Two­rzy­my od po­dstaw skle­py inte­rne­to­we, wy­po­sa­żo­ne w prze­jrzy­sty inte­rfe­js, ich obsłu­ga jest fu­nkcjo­na­lna i be­zpi­e­czna.

Aplikacje

Pro­je­ktu­je­my apli­ka­cje, o do­wo­lnej fu­nkcjo­na­lno­ści, uspra­wnia­ją­ce dzia­ła­nia prze­dsię­bio­rców.

Bazy danych

Utwo­rzy­my do­wo­lną ba­zę da­nych na indy­wi­du­a­lne za­mó­wie­nie o nie­sta­nda­rdo­wy­ch wy­ma­ga­nia­ch.

Serwisy

Ba­za wi­e­dzy o fi­rmie, z o­bsze­rną za­wa­rto­ścią me­ry­to­ry­czną o prze­dsi­ębi­orstwie. Bu­du­je po­zy­ty­wny wi­ze­ru­nek fi­rmy i po­dtrzy­mu­je ko­nta­kty z kli­e­nta­mi.

Inne

Intra­net fi­rmo­wy, hu­by bra­nżo­we. Me­dia ko­mun­i­ka­cyjne. Wi­zy­tówki re­kla­mo­we. Lo­a­de­ry mu­lti­me­di­a­lne. Stro­ny oko­li­czno­ści­o­we.

Nasza specjalizacja

CODESTA

Projektowanie stron internetowych

Wykonujemy profesjonalne projektowanie stron www, które dopasowane jest do specyfiki Państwa biznesu. Tworzymy unikalną grafikę i korzystamy z wielu nowoczesnych technologii. Kodowanie strony wymaga od nas zaangażowania i ogromu pracy, uwzględnia bowiem między innymi semantykę kodu, SEOOptymalizacja kodu strony, przeznaczonych dla wyszukiwarek internetowych, czy zgodność kodu strony z obecnie panującymi standardami. Kodujemy w oparciu o języki PHPJęzyk skryptowy przeznaczony do tworzenia aplikacji i budowania stron internetowych, HTMLjęzyk znaczników hipertekstowy, wykorzystywany obecnie do budowy stron internetowych/XHTMLjęzyk znaczników hipertekstowy, wykorzystywany obecnie do budowy stron internetowych, wraz z elementami JavaScriptJęzyk skryptowym zorientowany obiektowo i wieloplatformowo, projektowanie stron internetowych.

internetowych projektowanie stron www

CODESTA

Aplikacje dedykowane

Na Państwa życzenie projektujemy i tworzymy dowolne aplikacje, oraz systemy dedykowane, które pozwalają oszczędzić czas, a także pieniądze poprzez wprowadzenie ciekawych usprawnień zarządzania w firmie. Cechuje nas przede wszystkim kreatywne podejście, dzięki któremu jesteśmy w stanie w 100% spełnić Państwa wymagania i zaproponować wiele oryginalnych rozwiązań.

Codesta, aplikacje dedykowane, projektowanie, ston internetowych

CODESTA

Autorskie sklepy internetowe

Chcą Państwo osiągnąć sukces w e-handluZakupy towarów i usług przeprowadzone za pośrednictwem sieci, głównie internetowej? Prosimy zgłosić się do nas, projektujemy innowacyjne autorskie sklepy internetowe. Ich największa zaleta to przejrzystość, intuicyjność obsługi, oraz ciekawa grafika. W fazie projektowania maksimum uwagi skupiamy na funkcjonalnym i przyjaznym interfejsie. Wiemy jak sprawić aby przyciągnąć do Państwa klientów i to nie jednorazowych, ale takich, którzy chętnie będą powracać na ponowne zakupy.

Projektowanie stron internetowych

Integracje sklepów

Płatności online

W pe­łni au­to­ma­ty­czne księ­go­wa­nie pła­tno­ści onli­ne uspra­wnia pra­cę i rea­liza­cję za­mó­wień. Je­st to be­zpi­e­czna i wy­go­dna fo­rma ro­zli­czeń skle­pu z kli­e­ntem.Wygodne i nowoczesne, oraz bezpieczne płatności online

Dystrybutorzy

Na­da­wa­nie i wy­sy­ła­nie za­mó­wień bezpo­śre­dnio z pa­ne­lu skle­po­wego. Wy­druk ety­kiet, moni­to­ring prze­sy­łek. Auto­maty­czne po­wia­do­mienia o sta­tu­sie do­rę­cze­nia.Nadane przesyłki mogą być śledzone przez klientów sklepu

Serwisy aukcyjne

Inte­gra­cja z serwi­sa­mi aukcy­jny­mi pozwa­la na wy­go­dną i sku­te­czną sprze­daż. Dyspo­nu­je­my na­rzę­dzia­mi do auto­ma­ty­cznej obsłu­gi zna­nych porta­li aukcy­jnych.Skuteczna sprzedaż za pośrednictwem zintegrowanych serwi­sów aukcy­jnych

Opinie Klientów

Pozna­jcie Pa­ństwo opi­nię klie­ntów na te­mat swo­ich pro­du­któw i usług, te­raz mo­żna ko­ntro­lo­wać ich ja­kość. Nie­za­le­żne se­rwi­sy opi­niu­ją­ce po­dno­szą wia­ry­go­dność i ra­ngę Pa­ństwa ma­rki.Niezależna ocena zakupów dokonanych przez realnych klientów sklepu

Social network

Obecność w so­cial me­dia to dziś ko­nie­czno­ść. Anga­żu­je klie­ntów w dy­sku­sję na te­mat pro­du­któw i ja­ko­ści usług. Wzma­cnia lo­ja­lno­ść i bu­du­je za­ufa­nie do skle­pu.Obecność w so­cial me­dia to dziś ko­nie­czno­ść

Analizy trendów

Sta­ty­sty­ki sprze­da­ży i ana­li­za tre­ndów po­zwa­la uzy­skać do­stęp do da­nych i wie­dzy, któ­re uła­twia­ją zo­pty­ma­li­zo­wać sprze­daż. Be­zli­to­śnie wy­ło­nią sła­be pu­nkty Państwa skle­pu.Statystyki sprzedaży bezpośredniej

Podstawową cechą naszych sklepów jest ich komfortowa i prosta obsługa, a zadowoleni klienci zawsze wracają na ponowne zakupy.
Projektowanie i druk

Druk użytkowy

Tradycyjna reklama nadal jest bardzo istotna, to doskonałe uzupełnienie marketingu internetowego. Projektujemy dowolne materiały reklamowe, z przeznaczeniem do druku, mogą to być na przykład wizytówki, ulotki, foldery, gadżety z nadrukiem, czy plakaty, a także szczegółowe katalogi produktowe. Jesteśmy w stanie zapewnić profesjonalne projekty, dopasowane do wymagań naszych klientów. Dysponujemy szeroką gamą materiałów, oraz drukiem bardzo wysokiej jakości, a dzięki współpracy z najlepszymi drukarniami, oferujemy Państwu najwyższą jakość usług. Prosimy przedstawić nam swój pomysł, a na pewno go zrealizujemy i dodamy coś kreatywnego.

Projekt, druk reklamowy
Grafika reklamowa

Banery Internetowe

Bannery internetowe to atrakcyjna forma reklamy online, która z pewnością zostanie zauważona przez internautów. Proponujemy Państwu zarówno opracowanie merytoryczne, jak również graficzne. Ważny jest bowiem nie tylko sam ich wygląd, ale też wyświetlana treść. Jesteśmy w stanie zaprojektować innowacyjne, dynamiczne bannery, które będą zawierać elementy interaktywne. Na Państwa życzenie tworzymy również tradycyjne bannery statyczne. Specjalizujemy się zwłaszcza w projektowaniu bannerów produktowych, jakie mają zastosowanie głównie w kampaniach sprzedażowych, a także bannerach informacyjnych. Naszych bannerów internetowych nie da się nie zauważyć, charakteryzuje je bowiem wysoki współczynnik CTR.

Grafika reklamowa
Kampanie reklamowe

Linki sponsorowane

Dobrze zaplanowana i przeprowadzona kampania linków sponsorowanych pozwala osiągnąć wysokie wyniki sprzedażowe. Zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego oferujemy Państwu efektywne wykorzystanie budżetu reklamowego, a także niskie prowizje. Służymy ponadto fachowym doradztwem na każdym etapie realizacji projektu. Nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości. Optymalizujemy kampanie zgodnie z wyznaczonymi celami biznesowymi, dlatego z pewnością będą Państwo zadowoleni z naszej pracy.

Linki sponsorowane
Grafika użytkowa

Prezentacje Multimedialne

Długofalowa współpraca z Klientami pozwala nam stale podnosić swoje umiejętności. Cały czas poszukujemy jak najlepszych rozwiązań, zwiększających funkcjonalność, oraz oryginalność naszych projektów. Dzięki temu możemy zaproponować szeroki wachlarz prezentacji multimedialnych. Rozwiązania tego rodzaju okazują się świetnym uzupełnieniem szkoleń, czy kampanii społecznych. Korzystamy z nowoczesnych rozwiązań i wdrażamy najciekawsze sposoby przedstawienia informacji. Chętnie stosujemy skrypty umożliwiające administrowanie prezentacji z poziomu panelu. W naszej ofercie mogą Państwo odnaleźć zestawy różnych szablonów z pomocą których można wykreować slajdy tekstowe, graficzne, wykresy, oraz galerię. Specjalizujemy się przede wszystkim w rozwiązaniach niestandardowych.

Grafika użytkowa
Wizerunek marki

Identyfikacja

Materiały reklamowe mogą znacznie wspomóc kampanie wizerunkową marki. Najważniejsza jest ich oryginalność, jakość i sposób wykonania. Zamówione u nas realizacje tego rodzaju zawsze są rzetelnie przygotowane już u podstaw. Do naszych zadań należy między innymi dobór kolorystyki, zaprojektowanie logotypu, a także wydruk poligraficzny. Stawiamy w dużej mierze na oryginalność i unikatowy wygląd, oraz chwytliwe hasła. Zaprojektowane przez nas materiały reklamowe budzą pozytywne skojarzenia i odwołują się do emocji odbiorców. Jednocześnie w widoczny sposób informują o konkretnej działalności, czy usłudze. Jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa sugestie i pomysły. Wspólnie stworzymy najlepszy projekt, który wykreuje nowy, pozytywny wizerunek marki.

Pozytywny wizerunek marki
Optymalizacja SEO

Pozycjonowanie stron

Nawet najlepsza firma nie odniesie sukcesu jeżeli nie zaistnieje na pierwszych stronach wyszukiwania. Właśnie dlatego w naszej ofercie odnajdą Państwo usługę pozycjonowania stron www, która pozwala skutecznie promować witryny pod kątem interesujących nas fraz. Prawidłowa optymalizacja strony jest bardzo istotna, dzięki niej możemy dostosować witrynę do wytycznych wyszukiwarek internetowych, takich jak np. Google. Samo optymalizowanie strony pod kątem słów kluczowych to jednak nie wszystko. Równie ważna jest analiza strony, oraz stron konkurencji, aby móc szybko reagować na pojawiające się zmiany i nowości. Bieżące monitorowanie strony umożliwia prowadzenie regularnych statystyk, a także reakcję na wyniki. Z naszą pomocą zaistnieją Państwo w sieci i to na pierwszych stronach wyników wyszukiwarek.

Optymalizacja kodu SEO

Projektowanie internetowych stron

Projektowanie, logo, CODESTA Design, stron internetowych

Codesta Design to kreatywna i innowacyjna agencja zajmująca się projektowaniem funkcjonalnych, a zarazem atrakcyjnych stron internetowych. Jesteśmy dumni, że przez lata naszej działalności tak wielu Klientów obdarzyło nas swoim zaufaniem. Wykonywanej pracy poświęcamy maksimum zaangażowania i umiejętności. Zdajemy sobie sprawę, jak ważny jest wizerunek Państwa marki, firmy bądź produktu, dlatego do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i w sposób profesjonalny. Używając nowatorskich narzędzi jesteśmy w stanie spełnić wszystkie Państwa wymagania, oraz potrzeby, nieustannie poszerzamy naszą ofertę o dodatkowe usługi. Obecnie możemy zaproponować między innymi projektowanie stron www, kreowanie identyfikacji wizualnej, promowanie marketingu internetowego, oraz wdrażanie funkcjonalnych rozwiązań informatycznych dopasowanych specjalnie pod kątem wybranej branży.
Dlaczego warto skorzystać z naszych usług? Odpowiednio zaprojektowana strona internetowa w skuteczny i szybki sposób przemawia do docelowych odbiorców, a co za tym idzie przekłada się na realne korzyści. Z naszą pomocą wyróżnią się Państwo na tle konkurencji!

 

Dlaczego właśnie my ?

Na rynku funkcjonuje wiele firm projektujących strony internetowe, ale to właśnie my dajemy pełną gwarancję zadowolenia z naszych usług, skąd bierze się ta pewność ? To proste, przemawia za nami bogate doświadczenie zapewniające nam skuteczność projektowania, dziesiątki zrealizowanych projektów, oraz innowacyjne podejście do powierzonych nam zadań. Chętnie słuchamy naszych Klientów i staramy się dać im to, czego aktualnie potrzebują. Każdy powierzony nam projekt jest dopasowany do szczególnego charakteru prowadzonej działalności, ponadto wyróżni Państwa stronę w sposób, dzięki któremu staje się zauważalna niemal natychmiast. Wystarczy przyjrzeć się naszemu portfolio, współpraca z naszą agencją, to trampolina do Państwa sukcesu. Prosimy o kontakt z nami, a odpowiemy na wszystkie pytania i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

Nasz  adres: CODESTA Design Boranta 15A lokal 2
61-608 Poznań
NIP: 6671007268, REGON: 302273282

Dlaczego CODESTA ?

DlaczegoCODESTA ?

Wyróżnia nas profesjonalne podejście do pracy. Każdy projekt realizowany jest odrębnie przy wykorzystaniu najnowszych technologii. Nie powielamy, nie kopiujemy i nie korzystamy z utartych wzorców. Jesteśmy w 100% unikatowi.

W sektorze technologii internetowych z powodzeniem działamy od wielu lat. Projekty naszego autorstwa powstawały jeszcze w ubiegłym tysiącleciu, w znanych dziś firmach i agencjach internetowych. Dzięki tak długiej obecności w branży mogliśmy nieustannie się rozwijać, a dziś wręcz szczycimy się bogatym doświadczeniem. Sprostaliśmy dotąd niemal wszystkim standardom projektów, począwszy od prostych stron internetowych, poprzez sklepy, portale, aż po skomplikowane aplikacje. Na swoim koncie mamy również wiele rozwiązań autorskich.

Największym dla nas wyzwaniem są projekty dedykowane, z rozbudowaną funkcjonalnością. Dotychczas skutecznie realizowaliśmy aplikacje dla małych i średnich firm, jak również braliśmy udział w działaniach współfinansowanych ze środków UE, a także realizacjach dla NATO. Dziś możemy poszczycić się sukcesem i rozpoznawalnością wielu przedsiębiorców, którzy obdarzyli nas zaufaniem. Zdobyte dotąd doświadczenie pozwala nam podjąć najbardziej wymagające wyzwania.

Cechuje nas wysoka elastyczność, jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje zmian, oraz rozwiązań zaproponowanych przez naszych Klientów. Oferta nasza nie jest stała i jednorodna, może ulegać przemianom wraz z Państwa zapotrzebowaniem. Jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi nowoczesnymi technologiami, dlatego cały czas podnosimy nasze kwalifikacje, a w konsekwencji jakość naszych usług. Z nami pozostawią Państwo konkurencję daleko w tyle, ponieważ zawsze jesteśmy o krok do przodu.

Macie Państwo pomysł, który chcecie wdrożyć we własnej firmie, ale nie jesteście do końca pewni jak to zrobić ? Nasza oferta nie obejmuje tego rodzaju usług ? Napiszcie do nas, z pewnością znajdziemy obustronne porozumienie i opracujemy rozwiązania dopasowane do specyfiki Państwa biznesu. Wspólnie możemy więcej, wystarczy odrobina dobrej woli i zaangażowania, a tego posiadamy całe mnóstwo. Prosimy o skontaktowanie się z nami, a zobaczycie Państwo, co jeszcze mamy do zaproponowania.

Podejście do projektów graficznych jest niezmiernie ważne, właśnie dlatego dokładamy wszelkich starań aby wyróżniała je oryginalność i innowacyjność. Opieramy się zawsze na nowinkach technologicznych, internetowych i naszym bogatym doświadczeniu. Pozwala nam to sprostać nawet największym Państwa wymaganiom. Dotyczy to zarówno samej grafiki, jak też aplikacji dedykowanych, czy tworzenia autorskich sklepów internetowych, oraz pozostałych usług z naszej bogatej oferty. Potwierdzają to wszystkie zrealizowane dotąd przez nas projekty.

Nasze witryny powstają zgodnie z najnowszymi trendami, ponieważ na bieżąco śledzimy rynek internetowy. Nic nie ujdzie naszej uwadze. Każde udoskonalenie, czy nowe rozwiązanie jest natychmiast przez nas sprawdzane i adaptowane na potrzeby naszych Klientów. Zdajemy sobie doskonale sprawę, że ten kto nie idzie do przodu, ten tak naprawdę się cofa, a my zawsze biegniemy jak najszybciej naprzód! Dołączcie Państwo z nami do mety, którą wyznacza sukces Waszej firmy.

Stosowane przez nas rozwiązania cechuje wysoka skuteczność. Nasze działania mają bowiem przynosić realne skutki. Każda nasza realizacja zostaje dopasowana do specyfiki danego biznesu, w taki sposób aby przemawiała do jego potencjalnych Klientów. Podobnie  jest w przypadku aplikacji dedykowanych, które mają przynosić oszczędność czasu, a także nakładów finansowych. Z nami zbudujesz świetną markę, która zostanie dostrzeżona przez klientów i stanie się niezwykle popularna, oraz rozpoznawalna. Zacznij zarabiać na swoim autorskim sklepie internetowym i zobacz, że nie jest to wcale takie trudne.

Rezultaty naszej pracy mogą Państwo dostrzec w bardzo krótkim czasie. Stawiamy na długofalowe relacje i staramy się wspierać Państwa na każdym etapie biznesu. Z naszych usług skorzystało już wielu zadowolonych Klientów. Dołącz do nich i Ty, jeżeli masz jeszcze wątpliwości skontaktuj się z nami w celu ustalenia wszelkich szczegółów. Dowiesz się co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić.

Nasze głowy są pełne pomysłów i idei, które chętnie zastosujemy w praktyce. Nawet w wolnej chwili staramy się rozwijać nasze pasje, oraz talenty. Zespół Codesta to ludzie, którzy mają twórcze podejście do życia. Poszukujesz rozwiązań, które wyróżnią Twoją witrynę na tle konkurencji ? Dla nas to żaden problem.

Najbardziej lubimy wyzwania i chętnie się ich podejmujemy. Jeśli masz jakiś problem z witryną zgłoś się do nas, a na pewno coś na to poradzimy. Oryginalna, wyróżniająca grafika, układ strony, który będzie pasować do konkretnej grupy docelowej – wszystko to jesteśmy w stanie zapewnić, a także o wiele, wiele więcej. Jeżeli masz konkretny pomysł dla stron internetowych, to na pewno go zrealizujemy, jeśli nie to żaden problem, stworzymy wszystko od podstaw.

 Infomat

czytaj całość

Regulamin sklepu internetowego
Wybór serwera dedykowanego
Bezpieczeństwo w sieci
Zastraszanie przedsiębiorców
PageRank zniknął na zawsze

Patnerzy

Nasz  adres

Nasz adres

339 665 666 84+

lp.atsedoc@oiduts

61-608 Poznań, Boranta 15A lokal 2

NIP: 6671007268
REGON: 302273282

Zainteresowany naszymi usługami ?

Prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta, który przedstawi Państwu szczegóły naszej oferty. Zapraszamy także do odwiedzin, po prostu proszę przyjechać, zadzwonić lub przesłać wiadomość - wspólnie porozmawiamy o Państwa projekcie.
Pracujemy w godzinach: 9.00-16.00 PLN +48 666 566 933
CODESTA Codesta Design Studio
Boranta 15A lokal 2 61-608 Poznan, Poland PL

Formularz kontaktowy

CODESTA Design Studio Boranta 15A Poznań Polska 61-608 Poland 666 566 933 14
Codesta
Boranta 15A lokal 2 61-608 Poznan, Poland PL
+48 666 566 933
CODESTA Design CODESTA
Boranta 15A lokal 2 Poznan, PL 61-608
+48 666566933 PLN
CODESTA Design
Waldemar Kowalczyk Codesta Waldemar Kowalczyk Codesta Design Owner
Boranta 15A lokal 2 Poznań, PL 61-608
+48666566933